นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด ณ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-08-19

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึก2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-08-19

โรงเรียนวัดนาวง ให้ความสำคัญในกิจกรรมการเรียนสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี เน้นสร้างความมีระเบียบวินัย และความสนุกสนานในการเรียนให้มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-08-18

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนในหลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ในรายวิชา ความรู้เบื้องต้นอาหารและเครื่องดื่ม ที่วิทยาล

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-08-18

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลักของเด็กปฐมวัย

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-08-18

ตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนวัดนาวง

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-07-18

โรงเรียนวัดนาวงเข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู มีความยินดียิ่งที่คณะกรรมการทุกท่านมาเยือนโรงเรียนของเรา

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-06-29

เนื่องในวันที่ 3 มิถุนายนนี้ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี โรงเรียนวัดนาวง จึงจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-06-03

ห้องเรียนภาษาอังกฤษใหม่ พร้อมแล้ว !!! ที่จะสร้างความสนุกในเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกคน "English IS Fun" Let's play & Learn

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-06-01

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดห้องเรียนคู่ขนาน เพื่อดูแลนักเรียนที่มีความต้องพิเศษในการเรียนร่วม โดยมีวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธาน

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-06-01

คณะผู้บริการ ครู กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดนาวง เข้าร่วมกิจกรรมรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารรณภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิ

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-06-01

นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนวัดนาวง

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-06-01

นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม SummerSchool Ed market ตลาดนัดโรงเรียนวัดนาวง

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-05-17

ฝ่ายบริหารทั่วไป การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-05-17

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-05-03

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 26 มี.ค. - 5 เม.ย. 62

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-06-29

การประชุมครู ประจำเดือนมีนาคม 2/2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-02

22 มี.ค.62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและประสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน นักเรียนรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-28

22 มี.ค.62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-28

19 มี.ค.62 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3สาธิตการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ ป.1

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-25